1. Witaj
 2. »
 3. Kontakt

Regulamin i kontakt

 1. Regulamin
  1. Postanowienia ogólne
   1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.couporando.pl, który jest własnością firmy: Couporando GmbH z siedzibą w Schloßstr. 110, 12163 Berlin, Niemcy, zwanego dalej Serwisem Rabatowym.
   2. Regulamin definiuje prawa oraz obowiązki każdego Użytkownika Serwisu Rabatowego, a także prawa i obowiązki Serwisu Rabatowego.
   3. Serwis Rabatowy udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom ogłoszenia Partnera o oferowanych przez niego Rabatach.
   4. Regulamin został udostępniony na stronie Serwisu Rabatowego. Korzystając ze strony www.couporando.pl, Użytkownik deklaruje zapoznanie się i akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
  2. Definicje
   1. Serwis Rabatowy – platforma internetowa zarządzana przez firmę Couporando GmbH z siedzibą w Schloßstr. 110, 12163 Berlin, Niemcy.
   2. Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, dobrowolnie korzystająca z Serwisu Rabatowego.
   3. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową i współpracująca z Serwisem Rabatowym. Współpraca opiera się na publikowaniu ogłoszeń o oferowanych Rabatach na platformie internetowej www.couporando.pl.
   4. Rabat (in. kupon rabatowy, kod rabatowy, kod promocyjny, kupon promocyjny) – alfanumeryczny ciąg znaków, publikowany na łamach Serwisu Rabatowego przez Partnera, który uprawnia Użytkownika do dokonania zakupów online z rabatem.
   5. Toolbar – dodatkowy moduł umożliwiający dostęp do rabatów z poziomu sklepu lub wyszukiwarki internetowej, instalowany bezpośrednio jako wtyczka w przeglądarce internetowej Użytkownika.
  3. Warunki korzystania z Serwisu Rabatowego
   1. Aby korzystać z Serwisu Rabatowego Użytkownik powinien posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet.
   2. Serwis Rabatowy wykorzystuje pliki cookies, które są niewielkimi informacjami tekstowymi i zawierają m.in. numer identyfikacyjny urządzenia Użytkownika.
   3. Użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce, co jednak może wpłynąć na działanie Serwisu Rabatowego.
   4. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w Polityce Prywatności, która jest częścią Regulaminu Serwisu Rabatowego.
  4. Warunki korzystania z Toolbaru
   1. Toolbar dostępny jest jako wtyczka do przeglądarek Google Chrome (i jej pochodnych) oraz Mozilla Firefox.
   2. Toolbar używany jest przez Użytkownika na zasadach licencji Google Chrome Web Store Terms of Service dla Google Chrome Web Store oraz Mozilla Public License dla Mozilla Add-Ons – licencje dostępne są na stronach internetowych tych podmiotów.
   3. Toolbar może być instalowany przez oprogramowanie zewnętrzne ( np. testowe wersje oprogramowania) lub dokonanie zmiany w konfiguracji przeglądarki Użytkownika, jednak każdorazowo wymaga to odrębnej zgody Użytkownika (w szczególnym przypadku "opt-out"), która wyrażana jest podczas instalacji danego oprogramowania zewnętrznego.
   4. Toolbar nie używa plików cookies ani nie posiada mechanizmów mogących identyfikować użytkownika w żaden sposób.
   5. Couporando zachowuje najwyższą staranność w trakcie tworzenia, testowania i dystrybucji Toolbaru, a także stara się wyeliminować wszelkie błędy w nim występujące przed dystrybucją, jednak oprogramowanie jest dostarczone takim, jakie jest, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lob dorozumianej, nie wyłączając gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonych celów a także braku wad prawnych.
   6. W żadnym przypadku twórca lub posiadacz praw autorskich nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu roszczeń lub wyrządzonej szkody, a także żadnej innej odpowiedzialności czy to wynikającej z umowy, deliktu czy jakiejkolwiek innej postawy w związku z oprogramowaniem lub użytkowaniem Toolbaru lub wprowadzeniem go do obrotu.
  5. Prawa i obowiązki Użytkownika
   1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej.
   2. Użytkownik korzysta z Serwisu Rabatowego dobrowolnie i nieodpłatnie.
   3. Użytkownik nie może sprzedawać publikowanych na łamach Serwisu Rabatowego Rabatów.
   4. Bez zgody Serwisu Rabatowego lub Partnera Użytkownik nie może kopiować, zmieniać ani rozpowszechniać treści, plików wideo, zdjęć i logotypów publikowanych na łamach Serwisu Rabatowego.
   5. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać autorskich praw majątkowych i praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych tak Serwisu Rabatowego jak Partnera.
   6. Użytkownik ma obowiązek zgłosić drogą mailową wszelkie naruszenie praw, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju naruszenia oraz podmiotu, który się go dopuścił.
  6. Usługi świadczone przez Serwis Rabatowy
   1. Publikowane w Serwisie Rabatowym ogłoszenia Partnera mogą być przeglądane według nazw sklepów lub kategorii.
   2. Użytkownik może zapoznawać się z ogłoszeniami poprzez:
    • Top kupony rabatowe
    • Sklepy
    • Kategorie
    • Toolbar
   3. Rabat przekierowuje Użytkownika do oficjalnej strony Partnera.
   4. Rabat może przybrać postać kuponu rabatowego w formie ciągu cyfr i/lub liter, które należy wpisać w odpowiednie pole na stronie Partnera albo zostaje automatycznie aktywowany w momencie przejścia na stronę Partnera.
   5. Każdy Rabat posiada określony termin ważności, który jest określany przez Partnera.
   6. Umowa zawierana jest bezpośrednio między Użytkownikiem i Partnerem. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia przyjęcia świadczenia.
   7. Użytkownik może podać swój adres e-mail, wyrażając wolę, aby Serwis Rabatowy wysyłał newsletter z Rabatami.
  7. Obowiązki i prawa Serwisu Rabatowego
   1. Serwis Rabatowy może zablokować Rabaty Partnera w następujących przypadkach:
    • Podawania nieprawdziwych danych
    • Prowadzenia działań na szkodę Użytkownika, Serwisu Rabatowego bądź innego Partnera
    • Niezgodności z Regulaminem
    • Złamania zasad umowy
   2. Treść ogłoszeń i forma Rabatów jest redagowana przez Serwis Rabatowy, przy akceptacji Partnera.
   3. Serwis Rabatowy nie ponosi odpowiedzialności za treści i Rabaty oferowane przez Partnerów.
   4. Serwis Rabatowy jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań w przypadku powzięcia wiarygodnej informacji o bezprawnych charakterze działań Partner lub Użytkownika.
   5. Serwis Rabatowy uznaje prywatność Użytkowników za swój priorytet. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania i udostępniania danych osobowych klienta znajduje się w dokumencie Polityka Prywatności.
  8. Zasady reklamacji
   1. Użytkownik może zgłosić nieprawidłowości w działaniu Serwisu Rabatowego drogą e-mailową. W treści zgłoszenia powinny znaleźć się następujące informacje:
    • Dane Użytkownika, które umożliwią kontakt
    • Typ usługi i rodzaj błędu
    • Czas zaistnienia problemu
    • Roszczenia Użytkownika
   2. Zgłoszenie reklamacyjne rozpatrywane jest w ciągu 7 dni.
   3. Serwis Rabatowy kontaktuje się z Użytkownikiem drogą e-mailową.
  9. Warunki końcowe
   1. Regulamin udostępniany jest pod adresem www.couporando.pl
   2. Użytkownicy jak i Partnerzy zostaną poinformowani o każdorazowym zmianie Regulaminu drogą e-mailową oraz poprzez publikację nowego Regulaminu na łamach Serwisu Rabatowego.
   3. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Użytkowników oraz Partnerów, korzystających z Serwisu Rabatowego, przed dniem wejścia zmian.
   4. Serwis Rabatowy i Partner mają prawo do rozwiązania umowy bez padania przyczyny w terminie 14 dni. Odpowiednie oświadczenie należy przesłać na adres e-mailowy Serwisu Rabatowego.
 2. Kontakt
  Couporando GmbH | Schloßstr. 110 | 12163 Berlin
  Kontakt: info@couporando.com
  CEO: M. Nebus & T. Rotecki
  Numer podatkowy: 29/254/31090
  USt-IdNr.: DE293211912
  Rejestr handlowy: HRB 155319 B Landgericht Berlin